Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative 2021

ANUL 2021

 
Nr. de ordine Data adoptării

Data intrării în vigoare

Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local Funcția, prenumele si numele inițiatorului Evenimente ulterioare adoptării
1 03.02.2021 27.01.2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Helegiu nr 39 din 18.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Helegiu, județul Bacau

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

2 03.02.2021 27.01.2021

privind aprobarea programului de audiențe pentru membrii Consiliului local al  comunei Helegiu, județul Bacau

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

3 03.02.2021 27.01.2021

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

4 03.02.2021 27.01.2021

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea Consiliului local Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

5 03.02.2021 27.01.2021

privind numirea membrilor ,reprezentanti ai Consiliului local al comunei Helegiu în Consiliului de Administratie al Şcolii Gimnaziale Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

6 03.02.2021 27.01.2021 privind aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a comunei Helegiu, pentru anul şcolar 2021-2022

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
7 03.02.2021 27.01.2021

privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului de acţiuni de interes local in vederea repartizarii orelor de munca pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

8 03.02.2021 27.01.2021

privind aprobarea Programul de actiuni privind gospodarirea, intretinerea si curatenia localitatii la nivelul comunei Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

9 03.02.2021 27.01.2021

privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II 2020  si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

10 03.02.2021 27.01.2021

privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil, proprietate privată al a comunei Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

11

25.02.2021

4.03.2021

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

12

25.02.2021

4.03.2021

privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Helegiu si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii la 31.12.2020

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

13

25.02.2021

4.03.2021

pentru aprobarea contribuției  lunare în sumă de 3000 lei în vederea acoperirii costurilor de întreținere a domnului Tănasă Adrian, persoană  aflată în Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice ”Sfânta Paraschiva” din comuna Târgu Trotuș, județul Bacău

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

14

11.03.2021

18.03.2021

privind concesiunea pajiștilor  aflate in proprietatea privata a comunei Helegiu, județul Bacău

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

15

11.03.2021

18.03.2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Helegiu  și a structurilor  fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

16

11.03.2021

18.03.2021

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei al unui teren (pășune) aflat în extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, punct Belcea Mocănească, parcela 2584/1/60, în suprafață de 27151  mp

extras din planul parcelar

plan de amplasament

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

17

12.04.2021

19.04.2021

privind trecerea din domeniul public al Comunei Helegiu și administrarea Consiliului Local al Comunei  Helegiu, în domeniul public al Județului Bacau și administrarea Consiliului Județean Bacau a unui tronson din  drumul comunal DC 155 ,de la km 0+000 pana la Km 2+200

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

18

12.04.2021

19.04.2021

actualizarea   HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea