Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative 2021

ANUL 2021

 
Nr. de ordine Data adoptării

Data intrării în vigoare

Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local Funcția, prenumele si numele inițiatorului Evenimente ulterioare adoptării
1 03.02.2021 27.01.2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Helegiu nr 39 din 18.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Helegiu, județul Bacau

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

2 03.02.2021 27.01.2021

privind aprobarea programului de audiențe pentru membrii Consiliului local al  comunei Helegiu, județul Bacau

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

3 03.02.2021 27.01.2021

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

4 03.02.2021 27.01.2021

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea Consiliului local Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

5 03.02.2021 27.01.2021

privind numirea membrilor ,reprezentanti ai Consiliului local al comunei Helegiu în Consiliului de Administratie al Şcolii Gimnaziale Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

6 03.02.2021 27.01.2021 privind aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a comunei Helegiu, pentru anul şcolar 2021-2022

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
7 03.02.2021 27.01.2021

privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului de acţiuni de interes local in vederea repartizarii orelor de munca pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

8 03.02.2021 27.01.2021

privind aprobarea Programul de actiuni privind gospodarirea, intretinerea si curatenia localitatii la nivelul comunei Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

9 03.02.2021 27.01.2021

privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II 2020  si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

10 03.02.2021 27.01.2021

privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil, proprietate privată al a comunei Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

11

25.02.2021

4.03.2021

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

12

25.02.2021

4.03.2021

privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Helegiu si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii la 31.12.2020

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

13

25.02.2021

4.03.2021

pentru aprobarea contribuției  lunare în sumă de 3000 lei în vederea acoperirii costurilor de întreținere a domnului Tănasă Adrian, persoană  aflată în Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice ”Sfânta Paraschiva” din comuna Târgu Trotuș, județul Bacău

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

14

11.03.2021

18.03.2021

privind concesiunea pajiștilor  aflate in proprietatea privata a comunei Helegiu, județul Bacău

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

15

11.03.2021

18.03.2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Helegiu  și a structurilor  fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

16

11.03.2021

18.03.2021

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei al unui teren (pășune) aflat în extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, punct Belcea Mocănească, parcela 2584/1/60, în suprafață de 27151  mp

extras din planul parcelar

plan de amplasament

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

17

12.04.2021

19.04.2021

privind trecerea din domeniul public al Comunei Helegiu și administrarea Consiliului Local al Comunei  Helegiu, în domeniul public al Județului Bacau și administrarea Consiliului Județean Bacau a unui tronson din  drumul comunal DC 155 ,de la km 0+000 pana la Km 2+200

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

18

12.04.2021

19.04.2021

actualizarea   HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

19

22.04.2021

29.04.2021

privind concesionarea  prin licitatie publica deschisa a unei suprafete de 2518 mp. teren aflat in proprietatea privata a comunei Helegiu identificat prin T nr. 83, P nr. 2776,CF nr. 61553.

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

20

22.04.2021

29.04.2021

privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Helegiu  în domeniul privat al comunei Helegiu a terenului în suprafață de 2043 mp, situat în localitatea Brătila, str. Ceir

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

21

22.04.2021

29.04.2021

privind insusirea si aprobarea documentaţiei de dezmembrare  in doua loturi a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Helegiu, înscris în cartea funciară nr. 61134 -Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

22

22.04.2021

29.04.2021

privind insusirea si aprobarea documentaţiei de dezmembrare  in doua loturi a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Helegiu, înscris în cartea funciară nr. 61147- Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

23

22.04.2021

29.04.2021

privind insusirea si aprobarea documentaţiei de dezmembrare  in doua loturi a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Helegiu, înscris în cartea funciară nr. 61140- Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

24

22.04.2021

29.04.2021

privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Comunei Helegiu si a listei de investitii pentru anul 2021

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

25

22.04.2021

29.04.2021

privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

26

22.04.2021

29.04.2021

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

27

22.04.2021

29.04.2021

privind privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultati din studiul de fezabilitate al obiectivului  de investitii ‘’Infiintare sistem de distributie gaze naturale  in satele Helegiu, Bratila, Deleni si Dragugesti  apartinatoare comunei Helegiu, jud. Bacau’’

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

28

22.04.2021

29.04.2021

privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate al obiectivului  de investiții’’ Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamități in comuna Helegiu, județul Bacău’’

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

29

27.05.2021

5.06.2021

privind concesionarea  prin licitatie publica deschisa a trei terenuri ,in suprafata totala de 7500 mp.  aflate in    proprietatea privata a comunei Helegiu identificate prin:  CF nr. 61589, , CF nr. 61583, CF nr. 61585

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

30

27.05.2021

5.06.2021

privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil aparținând de extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, jud. Bacău în suprafață de 105300 mp,  punct “ Faget ”, înscris în cartea funciară nr. 60877- Helegiu , nr.cadastral 60877 , în două loturi

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

31

27.05.2021

5.06.2021

privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil aparținând de extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, jud. Bacău în suprafață de 27151 mp,  punct “ Belcia Mocaneasca ”, înscris în cartea funciară nr. 61599- Helegiu , nr.cadastral 61599 , în două loturi

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

32

27.05.2021

5.06.2021

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea Consiliului local Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

33

27.05.2021

5.06.2021

privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău”

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

34

27.05.2021

5.06.2021

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei a doua terenuri situate in extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, punct’’ Curatura Manei’’ , unul  în suprafață de 25261 mp ,Tarla 78, Parcela 2604, si unul in suprafata de 2700 mp, Tarla 76, Parcela 2605

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

35

27.05.2021

5.06.2021

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Helegiu pentru sem. al II-lea al anului școlar 2020-2021

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

36

27.05.2021

5.06.2021

privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate deosebite -locul I, II, III la faza judeteana, nationala, internationala a Olimpiadelor scolare, sau medalii de aur, argint, bronz la la alte Concursuri si Competitii, nationale,  balcanice sau europene

Primar ,

Ciprian Nicu Enea