Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative 2021

 
Nr. de ordine Data adoptării

Data intrării în vigoare

Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local Funcția, prenumele si numele inițiatorului Evenimente ulterioare adoptării
1 03.02.2021 27.01.2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Helegiu nr 39 din 18.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Helegiu, județul Bacau

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

2 03.02.2021 27.01.2021

privind aprobarea programului de audiențe pentru membrii Consiliului local al  comunei Helegiu, județul Bacau

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

3 03.02.2021 27.01.2021

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

4 03.02.2021 27.01.2021

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea Consiliului local Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

5 03.02.2021 27.01.2021

privind numirea membrilor ,reprezentanti ai Consiliului local al comunei Helegiu în Consiliului de Administratie al Şcolii Gimnaziale Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

6 03.02.2021 27.01.2021 privind aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a comunei Helegiu, pentru anul şcolar 2021-2022

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
7 03.02.2021 27.01.2021

privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului de acţiuni de interes local in vederea repartizarii orelor de munca pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

8 03.02.2021 27.01.2021

privind aprobarea Programul de actiuni privind gospodarirea, intretinerea si curatenia localitatii la nivelul comunei Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

9 03.02.2021 27.01.2021

privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II 2020  si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

10 03.02.2021 27.01.2021

privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil, proprietate privată al a comunei Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

11

25.02.2021

4.03.2021

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

12

25.02.2021

4.03.2021

privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Helegiu si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii la 31.12.2020

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

13

25.02.2021

4.03.2021

pentru aprobarea contribuției  lunare în sumă de 3000 lei în vederea acoperirii costurilor de întreținere a domnului Tănasă Adrian, persoană  aflată în Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice ”Sfânta Paraschiva” din comuna Târgu Trotuș, județul Bacău

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

14

11.03.2021

18.03.2021

privind concesiunea pajiștilor  aflate in proprietatea privata a comunei Helegiu, județul Bacău

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

15

11.03.2021

18.03.2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Helegiu  și a structurilor  fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

16

11.03.2021

18.03.2021

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei al unui teren (pășune) aflat în extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, punct Belcea Mocănească, parcela 2584/1/60, în suprafață de 27151  mp

extras din planul parcelar

plan de amplasament

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

17

12.04.2021

19.04.2021

privind trecerea din domeniul public al Comunei Helegiu și administrarea Consiliului Local al Comunei  Helegiu, în domeniul public al Județului Bacau și administrarea Consiliului Județean Bacau a unui tronson din  drumul comunal DC 155 ,de la km 0+000 pana la Km 2+200

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

18

12.04.2021

19.04.2021

actualizarea   HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

19

22.04.2021

29.04.2021

privind concesionarea  prin licitatie publica deschisa a unei suprafete de 2518 mp. teren aflat in proprietatea privata a comunei Helegiu identificat prin T nr. 83, P nr. 2776,CF nr. 61553.

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

20

22.04.2021

29.04.2021

privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Helegiu  în domeniul privat al comunei Helegiu a terenului în suprafață de 2043 mp, situat în localitatea Brătila, str. Ceir

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

21

22.04.2021

29.04.2021

privind insusirea si aprobarea documentaţiei de dezmembrare  in doua loturi a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Helegiu, înscris în cartea funciară nr. 61134 -Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

22

22.04.2021

29.04.2021

privind insusirea si aprobarea documentaţiei de dezmembrare  in doua loturi a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Helegiu, înscris în cartea funciară nr. 61147- Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

23

22.04.2021

29.04.2021

privind insusirea si aprobarea documentaţiei de dezmembrare  in doua loturi a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Helegiu, înscris în cartea funciară nr. 61140- Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

24

22.04.2021

29.04.2021

privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Comunei Helegiu si a listei de investitii pentru anul 2021

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

25

22.04.2021

29.04.2021

privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

26

22.04.2021

29.04.2021

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

27

22.04.2021

29.04.2021

privind privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultati din studiul de fezabilitate al obiectivului  de investitii ‘’Infiintare sistem de distributie gaze naturale  in satele Helegiu, Bratila, Deleni si Dragugesti  apartinatoare comunei Helegiu, jud. Bacau’’

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

28

22.04.2021

29.04.2021

privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate al obiectivului  de investiții’’ Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamități in comuna Helegiu, județul Bacău’’

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

29

27.05.2021

5.06.2021

privind concesionarea  prin licitatie publica deschisa a trei terenuri ,in suprafata totala de 7500 mp.  aflate in    proprietatea privata a comunei Helegiu identificate prin:  CF nr. 61589, , CF nr. 61583, CF nr. 61585

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

30

27.05.2021

5.06.2021

privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil aparținând de extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, jud. Bacău în suprafață de 105300 mp,  punct “ Faget ”, înscris în cartea funciară nr. 60877- Helegiu , nr.cadastral 60877 , în două loturi

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

31

27.05.2021

5.06.2021

privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil aparținând de extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, jud. Bacău în suprafață de 27151 mp,  punct “ Belcia Mocaneasca ”, înscris în cartea funciară nr. 61599- Helegiu , nr.cadastral 61599 , în două loturi

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

32

27.05.2021

5.06.2021

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea Consiliului local Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

33

27.05.2021

5.06.2021

privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău”

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

34

27.05.2021

5.06.2021

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei a doua terenuri situate in extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, punct’’ Curatura Manei’’ , unul  în suprafață de 25261 mp ,Tarla 78, Parcela 2604, si unul in suprafata de 2700 mp, Tarla 76, Parcela 2605

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

35

27.05.2021

5.06.2021

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Helegiu pentru sem. al II-lea al anului școlar 2020-2021

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

36

27.05.2021

5.06.2021

privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate deosebite -locul I, II, III la faza judeteana, nationala, internationala a Olimpiadelor scolare, sau medalii de aur, argint, bronz la la alte Concursuri si Competitii, nationale,  balcanice sau europene

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

37

29.06.2021

7.07.2021

privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Helegiu la 31.03.2021

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

38

29.06.2021

7.07.2021

privind actualizarea   HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

39

29.06.2021

7.07.2021

privind aprobarea documentației de dezmembrare în două loturi a unui imobil aparținând de domeniului privat al  comunei Helegiu,  jud. Bacău, în suprafață de 27961 mp,  punct “ Curatura Manei ”, înscris în cartea funciară nr. 61643- Helegiu , nr.cadastral 61643

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

40

29.06.2021

7.07.2021

privind  neasumarea de către UAT Helegiu a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României pentru perioada 2020-2023

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

41

28.07.2021

6.08.2021

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea Consiliului local Helegiu

Organigrama

Stat de funcții

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

42

28.07.2021

6.08.2021

privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I 2021  si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activități

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

43

28.07.2021

6.08.2021

pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata  de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2021

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

44

28.07.2021

6.08.2021

privind concesionarea  prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata totala de 2500 mp.  aflat in proprietatea privata a comunei Helegiu identificat prin:  T nr. 75, P nr. 2584/1/60, CF nr. 61619, 2500 mp,

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

45

28.07.2021

6.08.2021

privind primirea UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia

 

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

46

28.07.2021

6.08.2021

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

47

31.08.2021

8.09.2021

privind aprobarea documentației de dezmembrare în două loturi a unui imobil aparținând de domeniului privat al  comunei Helegiu,  jud. Bacău, în suprafață de 105300 mp,  punct “Fundu Mutoiului ”, înscris în cartea funciară nr.  60877- Helegiu , nr.cadastral . 60877 ,

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

48

31.08.2021

8.09.2021

privind  modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local Helegiu nr. 20/22.04.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Helegiu  în domeniul privat al comunei Helegiu a unui teren intravilan , situat în localitatea Brătila, str. Ceir

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

49

31.08.2021

8.09.2021

privind concesionarea  prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata totala de 2500 mp.  aflati in proprietatea privata a comunei Helegiu identificat prin:  T nr. 76, P nr. 2604, CF nr. 61648,

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

50

31.08.2021

8.09.2021

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pentru anul 2021 si completarea  listei de investiții

lista de investiții

 

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

51

30.09.2021

8.10.2021

Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ la obiectivul de investitii “Modernizare str. Ciortea de Jos, localitatea Bratila, comuna Helegiu, judetul Bacau”

Anexa nr. 2.1 Deviz general pe surse – HG 907

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

52

30.09.2021

8.10.2021

Privind aprobarea cererii de finantare si a  indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de investitii  “Sistem de canalizare si alimentare cu apa  in localitatile Bratila si Dragugesti, comuna Helegiu, judetul Bacau”

Deviz apă şi canalizare

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

53

30.09.2021

8.10.2021

Privind aprobarea actualizarii  indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii “Modernizare dispensar medical sat Helegiu”

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

54

30.09.2021

8.10.2021

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pentru anul 2021

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

55

30.09.2021

8.10.2021

Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Helegiu ca membri în Consiliului de Administratie al Şcolii Gimnaziale Helegiu pentru anul scolar 2021-2022

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

56

30.09.2021

8.10.2021

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Helegiu care sa faca parte din Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in invatamant a Scolii  gimnaziale Helegiu pentru anul scolar 2021-2022

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

57

30.09.2021

8.10.2021

Privind concesionarea  prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata totala de 2500 mp.  aflati in proprietatea privata a comunei Helegiu identificat prin:  T nr. 66, P nr. 2419,2423, CF nr. 61673,

 

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

58

30.09.2021

8.10.2021

privind actualizarea  indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamitati in comuna Helegiu, judetul Bacau”

Deviz General Reabilitare Structura Rutiera

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

59

18.10.2021

26.10.2021

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

60

18.10.2021

26.10.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pentru anul 2021

 

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

61

18.10.2021

26.10.2021

privind modificare   HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Helegiu ,pozitia 25 – Strada Ciortea de Sus

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

62

25.11.2021

03.12.2021

Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Helegiu la 30.09.2021

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

63

14.12.2021

22.12.2021

privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Helegiu, din județul Bacău

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

64

14.12.2021

22.12.2021

privind participarea comunei Helegiu la   Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public  cu  investitia : ,, Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Helegiu, din județul Bacau

Anexa HCL 64

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

65

16.12.2021

24.12.2021

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor taxe locale pentru anul 2022

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

66

16.12.2021

24.12.2021

privind  aprobarea  ‘’Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul UAT comuna Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

67

16.12.2021

24.12.2021

privind aprobarea taxei de salubrizare pentru anul 2022, taxa aferenta utilizatorilor serviciului public de salubrizare casnici si noncasnici conform ,,Planului anual de evolutie a taxelor si tarifelor”-actualizat

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

68

16.12.2021

24.12.2021

privind modificarea  tarifului pe care il va percepe Serviciul Public de Salubrizare Helegiu de la persoanele fizice si juridice pentru prestarea activitatilor de colectare, transport si depozitare deseuri solide

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

69

16.12.2021

24.12.2021

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pentru anul 2021 si completarea listei de investitii

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 

70

28.12.2021

06.01.2020

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pentru anul 2021

Primar ,

Ciprian Nicu Enea