Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative 2022

 

Nr. de ordine Data adoptării Data intrării în vigoare Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local

Funcția, prenumele si numele inițiatorului

Evenimente ulterioare adoptării
1.

28.01.2022

04.02.2022 aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a comunei Helegiu, pentru anul şcolar 2022-2023

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
2.

28.01.2022

04.02.2022

aprobarea  Planului de actiuni sau lucrari  de interes local ce vor fi desfasurate in cursul anului 2022 de catre beneficiarii ajutorului social acordat in baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
3.

28.01.2022

04.02.2022

aprobarea Programului de masuri  privind gospodarirea  localitatii  pentru anul 2022 

 

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
4.

28.01.2022

04.02.2022 alegerea preşedintelui de şedinţă

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
5.

28.01.2022

04.02.2022

analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II -2021  si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati

 

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
6.

28.01.2022

04.02.2022

aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Helegiu, structurilor/ serviciilor publice din subordinea Consiliului local Helegiu

Organigramă

Stat de funcții

 

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
7.

28.01.2022

04.02.2022

nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
8.

15.02.2022

22.02.2022

Privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Comunei Helegiu si a listei de investitii pentru anul 2022

Lista investitii Anexa 2

Buget general Anexa 1

Buget General SPS Anexa 3 2022

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
9.

15.02.2022

22.02.2022

privind aprobarea actului adițional nr. 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”

Anexa 1

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
10.

25.02.2022

4.03.2022

privind desemnarea unui reprezentant al  Consiliului Local Helegiu în Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
11.

31.03.2022

7.04.2022

Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Helegiu si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii la 31.12.2021

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
12.

31.03.2022

7.04.2022

privind actualizarea   HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
13.

31.03.2022

7.04.2022

Privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate al obiectivului de investiții ” Înființare sistem de distributie a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
14.

31.03.2022

7.04.2022

privind aprobarea principalilor indicatorilor tehnico – economici în vederea c privind  aprobarea executarii Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare și a documentației de atribuire în vederea demarării procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în satele  Helegiu,    Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău

 

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
15.

31.03.2022

7.04.2022

Privind aprobarea Principalilor indicatorilor tehnico – economici în vederea concesionării serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
16.

31.03.2022

7.04.2022

privind  aprobarea demarării procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
17.

31.03.2022

7.04.2022

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distributie a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
18.

31.03.2022

7.04.2022

Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ la obiectivul de investitii “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Helegiu, Brătila, Deleni și Drăgugești, aparținătoare comunei Helegiu, județul Bacău ”

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
19.

11.04.2022

18.04.2022

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18/31.03.20222 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ la obiectivul de investitii “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Helegiu, Brătila, Deleni și Drăgugești, aparținătoare comunei Helegiu, județul Bacău ”

 

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
20.

11.04.2022

18.04.2022

privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ la    obiectivul de investitii “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Helegiu, Brătila, Deleni și Drăgugești, aparținătoare comunei Helegiu, județul Bacău ”

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
21.

27.04.2022

4.05.2022

privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
22.

27.04.2022

4.05.2022

privind Planul de paza la nivelul UAT comuna Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
23.

27.04.2022

4.05.2022

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Primar ,

Ciprian Nicu Enea