PROIECT DE HOTARARE privind Planul de paza al COMUNEI HELEGIU pentru anul 2020

Nr.2908/24.04.2020

PROIECT DE HOTARARE

privind Planul de paza al COMUNEI HELEGIU pentru anul 2020

Consiliul Local al Comunei Helegiu, întrunit în şedinţa ordinara

Având în vedere:

– Rreferatul de aprobare al primarului nr.2893/24.04.2020;

– Raportul de specialitate al Biroului de Politie locala nr.2885/24.04.2020

In baza prevederilor:

– Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare;

– Legea155/2010, legea Politiei locale;

In temeiul articolului 129, alin.7, lit.g, din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

HOTARASTE: