Primaria comunei Helegiu organizeaza concurs pentru ocuparea funcției publice de Inspector clasa I, grad profesional debutant la a Compartiment Tehnic, Urbanism, Amenajare Teritoriu, Protecia Mediului-ID

Programat la data: 24-27.05.2016
Locatie desfasurare concurs
:Primaria Helegiu

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Conditii de participare :

Conditii generale

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare

Conditii speciale:

Studii universitare de licenta absolbite cu diploma, respective studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul protectiei mediului

Dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  – cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ
  – adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele de inscriere se depun in termen de 20 de zile de la data public[rii anunfului in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a III-a

Termen depunere dosare 11.05.2016 ora 13.00

 Descarcă  aici Anunț concurs – protecția mediului

Primar,

Mihaela Geaboc – Badic

                                                                                                                          Secretar comuna

                                                                                                               Mariana Spiridon

 

 

ROMANIA                                                                            Anexa nr.1 la dispozitia

JUDETUL BACAU                                                               nr.89/03.03.2016

COMUNA HELEGIU

PRIMAR

Bibliografie

Pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta :Inspector  clasa I, grad profesional debutant la a  Compartiment Tehnic, Urbanism, Amenajare Teritoriu, Protecia Mediului

 

–  Legea nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată –, cu completările şi modificările ulterioare;

– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
–  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 107/1996 –Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare-

 

Primar,

Mihaela  Geaboc Badic

 

                                                                                                                       Secretar comuna

                                                                                                             Mariana Spiridon

 Descarcă  aici Anunț concurs – protecția mediului