OBLIGAŢIILE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE CU PRIVIRE LA REGISTRUL AGRICOL COMUNAL

Conform art. 11 din Ordonanţa nr. 28/200 privind registrul agricol, modificată şi completată, persoanele fizice şi juridice au obligaţia

(1) Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

  1. între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
  2. între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  3. persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului»

(3) Modelele declaraţiilor privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol, precum şi a notelor de constatare întocmite de persoanele imputernicite de primar, cu prilejul verificărilor privind situaţia reală, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.

(4) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.

(5) În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.

(6) În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii”.

Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.

Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prevăzută la alin. (1) prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură.

Încălcarea prevederilor cuprinse în O.G. nr. 28/2008 privind registru agricol, atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte:

a) refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele şi a evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor;

b) refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la faţa locului situaţia reală, în vederea verificării concordanţei dintre aceasta şi datele din registrul agricol;

c) nedeclararea, la termenele şi în forma stabilite de prezenta ordonanţă sau de normele tehnice prevăzute la art. 7(3), după caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol;

Orice alte reglementări referitoare la obligațiile cu privire la completarea și ținerea la zi a registrului agricol necuprinse în prezenta se vor completa în funcție de situația de fapt și de drept cu prevederile O.G nr. 28/2008 privind registrul agricol,Hotărârea nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019 ,Ordinul nr. 734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Ordonanţa nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale (modificate și completate) precum și cu prevederile altor acte normative în vigoare.

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume:

  1. capul gospodăriei şi membrii acesteia, după caz; reprezentantul legal al societăţii/asociaţiei agricole sau al persoanei juridice care are teren în proprietate/folosinţă;
  2. terenurile pe care le deţin în proprietate sau în folosinţă pe categorii de folosinţă şi pe destinaţie a terenului, intravilan/extravilan, suprafeţe cultivate cu principalele culturi şi numărul de pomi, pe specii;
  3. efectivele de animale, pe specii şi categorii, existente la începutul fiecărui an; evoluţia anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, precum şi alte animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;
  4. clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;
  5. mijloacele de transport cu tracţiune animală;
  6. mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat mărfuri, maşinile şi utilajele pentru agricultură şi silvicultură;
  7. orice alte echipamente, utilaje şi instalaţii/agregate pentru agricultură şi silvicultură.

Fiecare imobil situat în intravilanul localităţilor se identifică, potrivit nomenclaturii stradale, prin adresa acestuia, individualizată prin denumirea străzii şi numărul administrativ, atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale şi, după caz, după numărul cadastral.

În cazul blocurilor de locuinţe, precum şi în cel al clădirilor alipite situate în cadrul aceleiaşi curţi-lot de teren, care au un sistem constructiv şi arhitectonic unitar şi în care sunt situate mai multe apartamente, datele despre domiciliu/reşedinţă/sediu cuprind strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul.

Fiecare proprietate situată în extravilanul localităţilor, atât în cazul clădirilor, cât şi în cel al terenurilor, cu sau fără construcţii, se identifică prin denumirea parcelei, numărul topografic al parcelei/tarlalei/solei sau prin denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici.

Terenurile, cu sau fără construcţii, situate în intravilanul localităţilor sau în extravilan, care sunt înscrise în cartea funciară, se înscriu în registrul agricol, identificându-se prin numărul cadastral sau topografic şi numărul de carte funciară, după caz, potrivit prevederilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Se consideră gospodărie, în sensul prezentei ordonanţe, totalitatea membrilor de familie, rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună, având buget comun, şi care, după caz, lucrează împreună terenul sau întreţin animalele, consumă şi valorifică în mod comun produsele agricole obţinute.

În registrul agricol se înscriu gospodăriile populaţiei, cu tot terenul în proprietate şi cel pe care îl utilizează în arendă, în parte, în asociere sau sub alte forme, după caz, clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii, animalele pe care le deţin pe raza unei localităţi, indiferent de domiciliul proprietarului.

La comune se înscriu în registrul agricol toate gospodăriile populaţiei, chiar dacă nu deţin terenuri agricole şi silvice, animale sau clădiri existente la începutul anului pe raza localităţii

Persoanele care nu au domiciliul în localitate, inclusiv persoanele cu domiciliul în altă ţară, dar care au pe raza localităţii terenuri, animale sau clădiri existente la începutul anului pe raza localităţii vor fi înscrise în registrul agricol după gospodăriile persoanelor care au domiciliul în localitate şi după ce s-au lăsat file libere pentru gospodăriile care se vor forma ulterior datei întocmirii registrului.

Cu privire la situaţia juridică a terenului, se vor lăsa file libere pentru înscrierea modificărilor care intervin pe parcursul unui an ulterior datei întocmirii registrului agricol, ca efect al dobândirii/transmiterii dreptului de proprietate/folosinţă ori al schimbării categoriei de folosinţă. Pentru imobilele intabulate, actualizarea situaţiei juridice se va face în baza extrasului de carte funciară de informare eliberat părţilor după înscrierea în cartea funciară a actelor în cauză.

SECRETAR COMUNĂ

Mariana Spiridon