LICITAŢIE PUBLICA CU OFERTE IN PLIC SIGILAT

Primăria comunei Helegiu, cu sediul in Localitatea Helegiu, str. Preot Constantin Badiu, nr. 29, scoate la licitaţie publica cu oferte in plic sigilat, concesiunea suprafaţei de 2500 mp teren, proprietate privată a comunei Helegiu, judeţul Bacau.

1. Informaţii privind concedentul: Comuna Helegiu, CUI 4535821, adresa – localitatea Helegiu, str. Preot Constantin Badiu, nr. 29, tel. 0234 333 000, fax 0234 333 420, persoana de contact Boaca Nuţa – consilier achiziţii publice, tel. 0234 333 000.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii; Obiectul concesiunii il constituie suprafaţa de 2500 mp, teren proprietate privata a comunei Helegiu identificat prin cartea funciara specificata in caietul de sarcini, respectiv:

1. T nr. 75, P nr. 2584/1/60, CF nr. 61619, 2500 mp.,

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire; Documentaţia de atribuire compusa din caiet de sarcini, formulare, model de contract, se pot obţine gratuit de la sediul Primariei Helegiu.

3.1 Persoanele interesate pot intra in posesia documentaţiei de atribuire printr-o solicitare scrisa adresata primariei comunei Helegiu.

3.2. Denumirea compartimentului din cadrul primariei de la care se paote obţine documentaţia – compartiment Achiziţii Publice.

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obţinerea documentaţiei – gratuit de la sediul primariei Helegiu, compartiment Achiziţii Publice.

3.4. Data limita de solicitare a clarificarilor privind documentaţia de atribuire este 17.08.2021.

4. Informaţii privind ofertele;

4.1. Data limita de depunere a ofertelor este 24.08.2021, ora 1000, la sediul Autoritatii contractante, cu sediul in localitatea Helegiu str. Preot Constantin Badiu, nr. 29, tel. 0234 333 000, fax 0234 333 420.

4.2. Ofertele se vor depune intr-un singur exemplar.

5. Data si locul la care se va desfasura sedinţa publica de deschidere a ofertelor; Sedinţa publica de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primariei Helegiu in data de 24.08.2021, ora 1100.

6. Toate contestaţiile referitoare la desfasurarea procedurii vor fi soluţionate de catre comisia de soluţionare a contestaţiilor numita prin Dispoziţie de primar.

7. Prezentul anunţ de licitaţie va fi transmis spre publicare in data de 30.07.2021

Vă mulțumim, Cu stimă

Ciprian Enea
Primar Comuna Helegiu, judet Bacau.