Concurs pentru ocuparea POSTULUI VACANT DE SEF SERVICIU

ROMANIA

JUDETUL BACAU

COMUNA HELEGIU

Nr. 7253/14.09.2018, ora 9.00

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Primăria comunei Helegiu, judetul Bacau tel./fax:0234333000, 0234333420, site: www.helegiu.ro)

Organizează concurs pentru ocuparea POSTULUI VACANT DE  SEF SERVICIU  la SERVICUL PUBLIC DE SALUBRIZARE din subordinea CONSILIULUI LOCAL HELEGIU APAdurată nedeterminată,cu   jumatate de normă,in perioada 08-10.10.2018

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Helegiu astfel:

  – 08.10.2018, ora 09,00 – proba scrisa;

–   10.10.10.2018 interviul

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificările şi completările ulterioare dupa cum urmeaza.

Condiţii generale:
-are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-are capacitate deplină de exerciţiu;

-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza -adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, in domeniul științe economice        

Conform art. 6 al Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la examen/concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs, la sediul Primariei comunei Helegiu , Str. Preot Constantin Badiu nr. 29 , Compartiment Registratura, si  care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

|[c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

 1. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

|[d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

 1. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie
 2. e) cazierul judiciar
 3. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  g) curriculum vitae;

Înscrierea candidaţilor se face personal, la sediul la Primariei comunei Helegiu, Compartment Registratura, situat în comuna Helgiu Str. Preot Constantin Badiu nr. 29, în perioada 14.09.2018 – 04.10.2018, în intervalul orar 08.00 – 14.00, în zilele lucrătoare.

 

Primar,

Enea Nicu Cirpian

 

 

 

Bibliografia de concurs

 

 1.Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;( Atributiile  Consilului Local , Functionarea Consilului Local ,  Institutiile , serviciile publice de interes local  )

 

 1. Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice nr. 477 /2004,

3- Legea nr. 51/2006-Lege privind serviciile comunitare de utilitati publice,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.Legea nr. 101/2006-Legea serviciului de salubrizare a localitatilor,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 1. Ordinul nr.82/2015 pentru aprobarea Regulamentului cadru pentru serviciul de salubrizare ;
 2. Legea 211/20111 privind regimul deseurilor

7.Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8.- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările ulterioare

10.Legea 273/2006  privind  finantele publice locale

PRIMAR

Enea Nicu Ciprian