Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacanta: referent , clasa III, grad profesional superior la Compartimentului Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu

In conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. „b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, Comuna Helegiu, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcṭii publice de execuţie vacante:
– un post referent , clasa III, grad profesional superior- Compariment Asistenta Sociala

Concurs programat la data: 22-24.02.2016
Loc desfasurare concurs:Primaria Helegiu
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primariei comunei Helegiu

Conditii de participare :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare respectiv.
– studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani
Dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Primar,
Mihaela Geaboc – Badic
Secretar comuna
Mariana Spiridon

ROMANIA Anexa nr.1 la dispozitia
JUDETUL BACAU nr.451/07.12.2015
COMUNA HELEGIU
PRIMAR

Bibliografie
pentru ocuparea funcţiei publice de executie, vacanta, referent , clasa III, grad profesional superior la Compartimentului Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu

– Legea nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată , cu completările şi modificările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ;
– Legea nr. 416/2001 prind venitul minim garantat;
– Hotararea Guvernului nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
– Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap;
-. Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
– Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
-.Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
-Hotararea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
-. Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii;
– Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 70/2010 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;
– Hotararea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 70/2010 privind masurile de protective sociala in perioada sezonului rece;
– Ordonanta de Urgenta nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului.

Primar,
Mihaela Geaboc Badic
Secretar comuna
Mariana Spiridon