ANUNT PUBLIC PRIVIND OBLIGAŢIILE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE CU PRIVIRE LA INSCRIERILE IN REGISTRUL AGRICOL

ROMANIA

JUDETULBACAU

COMUNA HRELEGIU

NR.4039/16.2018

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol , modificata , completata și aprobata prin Legea nr.98/2009, orice entitate (persoana fizica sau juridica) are obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol.
Perioadele la care persoanele fizice și juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele :
a) 5 ianuarie-1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate și cel pe care il utilizeaza, cladirile cu destinatia de locuinta, constructiile-anexe și mijloacele de transport cu tractiune animala și mecanica, mașinile, utilajele și instalatiile pentru agricultura și silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum și modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produșilor obtinuti, a mortii sau sacrificarii animalelor ori a altor intrari-ieșiri;
b) 1- 31mai, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice și juridice au obligatia sa declare date pentru a fi inscrise in registrul agricol și in afara acestor intervale de timp, in cazul in care au intervenit modificari in proprietate, in termen de 30 de zile de la aparitia modificarii.”
Inscrierea datelor in registrul agricol in a carui raza administrativ-teritoriala iși are domiciliul capul gospodariei se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu.
Pentru persoanele juridice datele se inscriu in registrul agricol pe baza declaratiilor date de reprezentantul legal respectiv, insotite de documente.
La comune se inscriu in registrul agricol toate gospodariile populatiei, chiar daca nu detin terenuri agricole și silvice, animale sau cladiri utilizate ca locuinta și constructii-anexe.
Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, refuzul de a prezenta primarului, prefectului și persoanelor imputernicite de acestia documentele și evidentele necesare in vederea verificarii realitatii datelor, nedeclararea la termenele stabilite și in forma solicitata a datelor care fac obiectul registrului agricol constituie contraventie și se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei in cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice, cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei.
Atasam la prezentul anunt modelul de declaratie data pe propria raspundere de catre capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu

SECRETAR COMUNĂ

Mariana Spiridon