Anunț licitație publică cu oferte în plic sigilat

Primăria comunei Helegiu, cu sediul în Localitatea Helegiu, str. Preot Constantin Badiu, nr. 29, scoate la licitaţie publică cu oferte în plic sigilat, concesiunea suprafeţei de 2500 mp teren, proprietate privată a comunei Helegiu, judeţul Bacău.

1. Informaţii privind concedentul: Comuna Helegiu, Cod Unic de Inregistrare 4535821, adresa – localitatea Helegiu, str. Preot Constantin Badiu, nr. 29, tel. 0234 333 000, fax 0234 333 420, persoană de contact Boacă Nuţa – consilier achiziţii publice, tel. 0234 333 000.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii; Obiectul concesiunii il constituie suprafaţa de 2500 mp, teren proprietate privată a comunei Helegiu, identificat prin cartea funciară specificată în caietul de sarcini, respectiv:Tarla nr. 76, Parcelă nr. 2604, Carte Funciară nr. 61648, Suprafaţa 2500 mp.,

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire; Documentaţia de atribuire compusă din caiet de sarcini, formulare, model de contract, se pot obţine gratuit de la sediul Primariei Helegiu.

3.1 Persoanele interesate pot intra in posesia documentaţiei de atribuire printr-o solicitare scrisă adresată primariei comunei Helegiu.

3.2. Denumirea compartimentului din cadrul primăriei de la care se poate obţine documentaţia – compartiment Achiziţii Publice.

3.3. Costul si condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei – gratuit de la sediul primariei Helegiu, compartiment Achiziţii Publice.

3.4. Data limita de solicitare a clarificărilor privind documentaţia de atribuire este 23.09.2021.

4. Informaţii privind ofertele;

4.1. Data limită de depunere a ofertelor este 08.10.2021, ora 1000, la sediul Autoritaţii contractante, cu sediul in localitatea Helegiu str. Preot Constantin Badiu, nr. 29, tel. 0234 333 000, fax 0234 333 420.

4.2. Ofertele se vor depune într-un singur exemplar.

5. Data si locul la care se va desfaşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor; Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primariei Helegiu in data de 08.10.2021, ora 1100. 6. Toate contestaţiile referitoare la desfaşurarea procedurii vor fi soluţionate de către comisia de soluţionare a contestaţiilor numită prin Dispoziţie de primar.

Va multumim,Cu stima,
Ciprian Enea
Primar Comuna Helegiu, judet Bacau.