Anunț concurs

Primăria comunei Helegiu, judetul Bacau tel./fax:0234333000, 0234333420, site: www.helegiu.ro) organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a urmatoarelor functiii contractuale, de execuţie, vacante:

. 1. Denumirea posutrilor vacant:

 • Inspector IA – la Compartimentul utilitati publice si gospodarire comunala
 • Sofer – la Compartiment Salubritate

.2. Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului

 1. A) inspector de specialitate, gradul IA .

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele domenii:tehnic , economic

 – vechime in specialitatea studiilor : minum 9 ani

 1. B) sofer,

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– absolvent şcoală generala / şcoală profesională / liceu (cu diplomă de absolvire);

– permis de conducere categoria B,C;

 

 1. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu.

– Proba scrisă în data de 25.01.2016,  ora 10.00 , Sala mare de şedinţe a Primăriei comunei Helegiu

– Proba interviu/practica  în data de 26.01.2016  ora 10.00

 

 1. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 – Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs la registratura generală a instituţiei  până în data de 16.01.2017

 1. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
 2. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 3. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 5. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor
 6. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. g) curriculum vitae;
 9. h) carnet sofer categoria B,C
 10. i) aviz psihologic.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Primar,

Eea Nicu Cirpian

Bibliografia de concurs

pentru postul  sofer

 

 

 

 1.Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;( Atributiile  Consilului Local , Functionarea Consilului Local , Primarul  si Viceprimarul  si Institutiile , serviciile publice de interes local si aparatul de specialitate al primarului )

 

 1. Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice nr. 477 /2004,

3.O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice , cu modificarile si completarile ulterioare.

 4.HG nr. 38/ 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier ,cu cu modificarile si completarile ulterioare.

5.HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului  de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002.

 

 Primar

Enea Nicu Ciprian

 

Bibliografia de concurs

pentru postul  de inspector IA

 

 

 

 1.Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;( Atributiile  Consilului Local , Functionarea Consilului Local , Primarul  si Viceprimarul  si Institutiile , serviciile publice de interes local si aparatul de specialitate al primarului )

 

 1. Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice nr. 477 /2004;

 

 1. Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilitati publice,republicată;

 

 1. Legea nr. 241/2006serviciului de alimentare cu apa si de canalizare,republicată;

 

 1. Legea nr. 325/2006serviciului public de alimentare cu energie termică,cu modificările şi completările ulterioare ;

 

 1. Legeaserviciului de salubrizare a localităţilor 101/2006, republicată;

 

 1. Legea nr. 99/2014pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;

 

 1. H.G. nr. 348/1993,privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici;

 

 1. H.G. nr. 933 /2004privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, modificată şi completată prinH.G. nr. 609/2007;

 

10 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Primar

Enea Nicu Ciprian