ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE POLITIST LOCAL

Primaria comunei Helegiu organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie :

 • Politist local, clasa III, grad profesioanal asistent( un post) ID post: 191869

 

Programat la data: 26-28.09.2016
Locatie desfasurare concurs
:Primaria Helegiu

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Conditii de participare :

  POLITIST LOCAL CLASA III, GRAD PROFESIONAL ASISTENT    ID POST: 191869

Conditii generale

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare Condifii specifice: – conform art.57 alin. (5), lit. b) din Legea nr. 188/ 1999,12,actualizata, privind Statutul funcfionarilor publici, cu modificirile si completarile  ulterioare;

 – sa fie declarat apt din punct de vedere psihologic si medical;

– vechime in specialitatea studiilor ( studii liceale finalizate cu  diploma de bacalaureat): minim  6 luni

-Permis de conducere categoria B

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde in mod obligatoriu documentele  prevazure de  art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008 dupa cum urmeaza:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

 Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire). 

 • aviz psihologic
  – adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • permis de conducere B
  – declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

Primar,

Enea Nicu Ciprian

                                                                                                                            Secretar comuna

                                                                                                                           Mariana Spiridon