Anunț concurs: Muncitor necalificat – Compartiment Alimentare cu apă

Primăria comunei Helegiu, judetul Bacau tel./fax:0234 333 000, 0234 333 420, site: www.helegiu.ro / organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a următoarei funcții contractuale, de execuție, vacante:

. 1. Denumirea posutrilor vacant:

Muncitor necalificat –  la Compartiment Alimentare cu apa

.2. Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– absolvent şcoală generala / şcoală profesională / liceu (cu diplomă de absolvire);

  1. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu.

– Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs la registratura generală a instituţiei  până în data de 21.04.2017

– Proba scrisă în data de 03.05.2017 , ora 10.00 , Sala mare de şedinţe a Primăriei comunei Helegiu

– Proba interviu/practica  în data de 05.05.2017  ora 10.00

 

  1. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
  2. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
  3. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  4. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
  5. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor
  6. e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  7. f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  8. g) curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însorite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Primar,

Enea Nicu Cirpian

 


Bibliografia de concurs

pentru postul  muncitor necalificat

 

 

 

 1.Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;( Atributiile  Consilului Local , Funcționarea Consilului Local , Primarul  si Viceprimarul  si Institutiile , serviciile publice de interes local si aparatul de specialitate al primarului )

 

  1. Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritative și instituțiile publice nr. 477 /2004,

3- Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare (art.22 – art.44 fără normele de aplicare

 Primar

Enea Nicu Ciprian