Anunț concesiune pășuni

ROMANIA

JUDETUL BACAU

COMUNA HELEGIU

NR.1122/15.02.201

Anunt

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională, republicată, Primarul comunei Helegiu , judeţul Bacau aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat : Proiect de hotărâre privind concesiunea pajiștilor proprietatea privată a Comunei Helegiu prin licitatie publica, care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei Helegiu, judetul Bacau. Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotarâre susmenţionat, pana la data de 10.03.2021,ora 14,00, la secretarul general al UAT comuna Helegiu. Proiectul de hotarâre poate fi consultat pe site-ul Primăriei Comunei Helegiu.

Primar

Enea Nicu Ciprian