ANUNȚ

Primaria comunei Helegiu, cu sediul in Localitatea Helegiu, str. Preot Constantin Badiu, nr. 29, CUI 4535821, tel. 0234 333 000, fax 0234 333 420, reprezentata legal prin primar Enea Nicu Ciprian, formuleaza urmatorul

ANUNT Primaria comunei Helegiu, cu sediul in Localitatea Helegiu, str. Preot Constantin Badiu, nr. 29, scoate la licitatie publica cu oferte in plic sigilat, suprafata de 325,30 ha pasune, proprietate privata a comunei Helegiu.

– Informatii privind concedentul; Comuna Helegiu, CUI 4535821, adresa – localitatea Helegiu, str. Preot Constantin Badiu, nr. 29, tel. 0234 333 000, fax 0234 333 420, persoana de contact Boaca Nuta – consilier achizitii publice, tel. 0234 333 000.

– Informatii generale privind obiectul concesiunii; Obiectul concesiunii il constituie suprafata de 325,30 ha pasune proprietate privata a comunei Helegiu impartita in 10 loturi delimitate si identificate prin cartile funciare specificate in caietul de sarcini.

– Informatii privind documentatia de atribuire; Documentatia de atribuire compusa din caiet de sarcini, formulare, model de contract, regulament de pasunat, se pot obtine gratuit de la sediul Primariei Helegiu, compartiment Achizitii Publice, in urma unei solicitari formulate in scris de catre ofertant. Data limita de solicitare a clarificarilor privind documentatia de atribuire este 02.04.2021.

– Informatii privind ofertele; Data limita de depunere a ofertelor este 06.04.2021, ora 1000, la sediul Autoritatii contractante cu sediul in localitatea Helegiu str. Preot Constantin Badiu, nr. 29, tel. 0234 333 000, fax 0234 333 420. Ofertele se vor depune intr-un singur exemplar.

– Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor; Sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primariei Helegiu in data de 06.04.2021, ora 1100.

Toate contestatiile referitoare la desfasurarea procedurii vor fi solutionate de catre comisia de solutionare a contestatiilor numita prin Dispozitie de primar.– Prezentul anunt de licitatie va fi transmis spre publicare in data de 15.03.2021.

Va multumim, Cu stima,
Ciprian Enea
Primar Comuna Helegiu, judet Bacau.