A N U N T privind organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Comunei Helegiu, judetul Bacau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Agricol si Cadastru. din aparatul de specialitate al primarului.

I.CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

CONDITII GENERALE

Toti candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care

candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia

publică;

 1. g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 2. h) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra

umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi

de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de

fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă

cu exercitarea funcţiei publice;

 1. i) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 1. j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită

prin lege.

CONDITII SPECIFICE

-studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  in unul din  domeniile : stiinte economice,  administrative,juridice  sau stiinte  ingineresti

 1. CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI
 • Data până la care se depun dosarele de înscriere:

Dosarele de concurs se depun de catre candidati in  perioada 21.03 – 09.04.2018,ora 15,00

 • Locul depunerii dosarelor :Primaria Comunei Helegiu,
 • Selecţia dosarelor de concurs: 11-17.07.2019
 • Data / ora / locul de organizare:

 – proba scrisă – 22.07.2019, ora 10.00 – Primaria comunei Helegiu- Sala  mare de Consiliu;

-interviul – 24.07.2019, ora 10.00/ Primaria comunei Helegiu;

 

DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE IN MOD OBLIGATORIU:

 1. a) Formular de inscriere, prevazut in Anexa 3 la H.G. nr. 611/2008
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea

unor specializări;

 1. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (adeverinta trebuie sa fie intocmita in formatul standard prevazut in Ordinul 192/2013;
 2. e) cazierul judiciar (acest document poate fi înlocuit cu o declarative pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis laselecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ

de numire);

 1. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard

stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);

 1. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

Nota: Documentele solicitate in copie se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comunei.

 

BIBLIOGRAFIE

1.Constituția României;

 1. Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale;
 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici;
 3. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcționarilor publici
 4. Legea nr. 18/1991- Legea fondului funciar , republicată M.O.partea I, nr. 1/1998, cu modificarile şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în M.O. nr. 299/1997;
 6. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în M.O. nr. 8/2000;
 7. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente , publicata în M.O.nr. 653/2005;
 8. H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor , publicata în M.O. nr. 732/2005;
 9. Legea nr. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică , publicata în M.O.nr.448/1998;
 10. Legea 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurile agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2011 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administarare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniului Statului;
 11. Legea nr. 145/2014 privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol si ale Ordinului nr. 1846/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor art.5 alin 1 din Legea nr. 145/2014 privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

 

 

 

 

Primar

Enea Nicu Ciprian