Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative 2020

ANUL 2020

 
Număr Dată Titlu
1 29.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2020,pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat
2 29.01.2020 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii persoane fizice ,vor presta activităţi în folosul comunităţii
3 29.01.2020 privind  aprobarea taxei de salubritate conform ,,Planului anual actualizat de evolutie a taxelor si tarifelor’’ respectiv 15.21 lei/persoana/luna taxa urban si 7.54 lei/persoana/luna taxa rural, aferent anului 2020
4 29.01.2020 privind aprobarea modelului Strategiei de dezvoltare a Serviciului de Salubrizare al Județului Bacău
5 29.01.2020 pentru aprobarea Programului de actiuni privind gospodarirea, intretinerea si curatenia localitatii care se va desfasura in anul 2020 la nivelul comunei Helegiu
6 29.01.2020 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al Primarului comunei Helegiu, judeţul Bacau, si serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local al Comunei Helegiu pentru 2020
7 29.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru  personalul contractual din  cadrul Serviciul Public de Salubrizare
8 29.01.2020 privind aprobarea   retelei scolare  pentru anul 2020-2021, la nivelul comunei Helegiu, judetul Bacău
9 29.01.2020 privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului local Helegiu in comisia de evaluare a secretarului general al comunei Helegiu pentru activitatea desfasurata in 2019
10 29.01.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie- aprilie 2020
11 29.01.2020 privind aprobarea tarifului pentru gestionarea deșeurilor reciclabile
12 17.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020
13 17.02.2020 privind “ Infiintare distributie gaze naturale în comuna Helegiu, , judetul Bacau”
14 17.02.2020 privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020
15 17.02.2020 privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018
16 26.03.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Helegiu si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii la 31.12.2019
17 26.03.2020

Regulamentului Serviciului Public De Salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS

Regulamentului Serviciului Public De Salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS

Anexa 1 la Regualment

Anexa 2 la regulament

18 26.03.2020 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”
19 28.04.2020

privind  indexarea impozitelor și taxelor locale, pe anul 2021

20 28.04.2020

privind  alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele
Consiliului local Helegiu pe durata lunilor mai, iunie si iulie 2020

21 27.05.2020

privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli  al comunei Helegiu si modificarea si completarea  listei de investitii pentru anul 2020

22 27.05.2020

privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Helegiu la 31.03.2020

23 29.06.2020

privind Regulamentul de stabilire şi sancţionare a unor contravenţii sãvârşite pe raza administrativ teritorialã a comunei Helegiu

24 29.06.2020

privind Planul de paza al Comunei Helegiu pentru anul 2020

25 29.06.2020

privind stabilirea  contributiei  comunei Helegiu la finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2020

26 29.06.2020

privind  modificarea inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei Helegiu, judetul Bacau insusit prin Hotărârea Consiliului local Helegiu  nr. 20/17.12.1999

27 9.07.2020

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor/serviciilor publice din subordinea Consiliului local Helegiu

28 9.07.2020

privind aprobarea participării Comunei Helegiu în cadrul ”Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

29 9.07.2020

privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Helegiu

30 31.08.2020

privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Helegiu pe durata lunilor august și septembrie 2020

31 31.08.2020

Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul I 2020 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități

32 31.08.2020

Privind modificarea inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Helegiu, județul Bacău însușit prin Hotărârea Consiliului local Helegiu  nr. 20/17.12.1999

33 31.08.2020

Privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli la secțiunea funcționare în anul 2020

34 31.08.2020

privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pentru anul 2020 prin virări de credite de la un capitol la altul

35 31.08.2020

Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Helegiu la 31.06.2020

36 17.09.2020

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pentru anul 2020

37 17.09.2020

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului „Modernizare Ulita Bisericii, sat Deleni, Comuna Helegiu”

38 18.11.2020

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

39 18.11.2020

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Helegiu, județul Bacau

40 27.11.2020

Privind alegerea viceprimarului comunei Helegiu

41 27.11.2020

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Helegiu

42 27.11.2020

Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea Consiliului local Helegiu

43 27.11.2020

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pentru anul 2020

44 27.11.2020

Privind înregistrarea Primăriei Comunei Helegiu in Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line

45 27.11.2020

Privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre UAT Comuna Helegiu, judetul Bacau si Administratia Bazinala de Apa Siret privind colaborarea dintre parti in vederea  Realizarii proiectului de investitii “Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamităţi în comuna Helegiu, judeţul Bacău’

 

46 27.11.2020

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului “Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Helegiu, jud. Bacau”

47 27.11.2020

Privind asocierea Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Helegiu cu Judetului Bacau in vederea finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2020

48 27.11.2020

Privind aprobarea diminuarii terenului inscris in CF nr.61165 – comuna Helegiu , Punct ‘Sandru” ,T22, P 858,P865,P866,P867,P868, P869, P872- Județul Bacău.

49 29.12.2020

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Drug   Valeriu, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

50 29.12.2020

privind insusirea de catre Consiliul Locala Raportul de audit nr. A24/1441 si a  Deciziei  nr.35 / 10.11.2020 Camerei de Conturi Bacau

51 29.12.2020

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pentru anul 2020

52 29.12.2020

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul comunei Helegiu

Hotărâre privind amenajamentul pastoral.pdf

53 29.12.2020

privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Helegiu pentru anul 2020

54 29.12.2020

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Helegiu care sa faca parte din Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in invatamant a Scolii  gimnaziale Helegiu

55 29.12.2020

privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Helegiu,  judetul Bacau  în anul 2021