Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative 2022

 

Nr. de ordine Data adoptării Data intrării în vigoare Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local

Funcția, prenumele si numele inițiatorului

Evenimente ulterioare

 adoptării

1.

28.01.2022

04.02.2022 aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a comunei Helegiu, pentru anul şcolar 2022-2023

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
2.

28.01.2022

04.02.2022

aprobarea  Planului de actiuni sau lucrari  de interes local ce vor fi desfasurate in cursul anului 2022 de catre beneficiarii ajutorului social acordat in baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
3.

28.01.2022

04.02.2022

aprobarea Programului de masuri  privind gospodarirea  localitatii  pentru anul 2022 

 

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
4.

28.01.2022

04.02.2022 alegerea preşedintelui de şedinţă

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
5.

28.01.2022

04.02.2022

analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II -2021  si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati

 

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
6.

28.01.2022

04.02.2022

aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Helegiu, structurilor/ serviciilor publice din subordinea Consiliului local Helegiu

Organigramă

Stat de funcții

 

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
7.

28.01.2022

04.02.2022

nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
8.

15.02.2022

22.02.2022

Privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Comunei Helegiu si a listei de investitii pentru anul 2022

Lista investitii Anexa 2

Buget general Anexa 1

Buget General SPS Anexa 3 2022

Primar ,

Ciprian Nicu Enea
 
9.

15.02.2022

22.02.2022

privind aprobarea actului adițional nr. 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”

Anexa 1

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
10.

25.02.2022

4.03.2022

privind desemnarea unui reprezentant al  Consiliului Local Helegiu în Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
11.

31.03.2022

7.04.2022

Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Helegiu si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii la 31.12.2021

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
12.

31.03.2022

7.04.2022

privind actualizarea   HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
13.

31.03.2022

7.04.2022

Privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate al obiectivului de investiții ” Înființare sistem de distributie a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
14.

31.03.2022

7.04.2022

privind aprobarea principalilor indicatorilor tehnico – economici în vederea c privind  aprobarea executarii Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare și a documentației de atribuire în vederea demarării procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în satele  Helegiu,    Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău

 

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
15.

31.03.2022

7.04.2022

Privind aprobarea Principalilor indicatorilor tehnico – economici în vederea concesionării serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
16.

31.03.2022

7.04.2022

privind  aprobarea demarării procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
17.

31.03.2022

7.04.2022

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distributie a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
18.

31.03.2022

7.04.2022

Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ la obiectivul de investitii “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Helegiu, Brătila, Deleni și Drăgugești, aparținătoare comunei Helegiu, județul Bacău ”

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
19.

11.04.2022

18.04.2022

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18/31.03.20222 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ la obiectivul de investitii “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Helegiu, Brătila, Deleni și Drăgugești, aparținătoare comunei Helegiu, județul Bacău ”

 

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
20.

11.04.2022

18.04.2022

privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ la    obiectivul de investitii “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Helegiu, Brătila, Deleni și Drăgugești, aparținătoare comunei Helegiu, județul Bacău ”

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
21.

27.04.2022

4.05.2022

privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
22.

27.04.2022

4.05.2022

privind Planul de paza la nivelul UAT comuna Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
23.

27.04.2022

4.05.2022

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
24

30.05.2022

07.06.2022

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea Consiliului local Helegiu

Organigrama mai 2022

Stat de funcții mai 2022

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
25

30.05.2022

07.06.2022

Privind  aprobarea  documentației de atribuire pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău

Raport de evaluare

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
26

30.05.2022

07.06.2022

privind aprobarea achiziționarea unui teren extravilan în suprafață de 6025 mp situat în satul Deleni , înscris în CF 61749, numar cadstral 61749, în vederea  suplimentarii sursei de apă în satul Deleni, comuna Helegiu

Documentație de atribuire

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
27

28.06.2022

05.07.2022

privind Regulamentul de stabilire şi sancţionare a unor contravenţii sãvârşite pe raza administrativ teritorialã a comunei Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
28

28.06.2022

05.07.2022

Privind aprobarea virarii excedentului sursei ’’E- venituri proprii’’ la veniturile bugetului local

 

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
29

25.07.2022

1.08.2022

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/31.03.2022 privind actualizarea   HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
30

25.07.2022

1.08.2022

Privind atestarea apartenentei la domneiul public al comunei Helegiu a doua bunuri imobile : strada Ciungi si strada Costea

 

 
31

25.07.2022

1.08.2022

privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publica si privata a comunei in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice sau elementeleor de infrastructura necesare sustinerii acestora cu SC ORANGE ROMANIA SA

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
32

25.07.2022

1.08.2022

privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice ( a drumurilor comunale sau alte categorii de drumuri aflate in proprietatea sau administrarea comunei)  de catre echipamente, utilaje, care transporta material lemnos

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
33

25.07.2022

1.08.2022

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
34

17.08.2022

24.08.2022

Privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Helegiu și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
35

17.08.2022

24.08.2022

privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
36

17.08.2022

24.08.2022

privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău”

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
37

17.08.2022

24.08.2022

privind participarea COMUNEI HELEGIU  la   Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public pentru investitia  ,,MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PRIN CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA HELEGIU, DIN JUDEȚUL BACAU

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
38

21.09.2022

28.09.2022

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Helgiu în Consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziala Helegiu pentru anul şcolar 2022-2023

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
39

21.09.2022

28.09.2022

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Helegiu in  Comisia de evaluare si asigurare a calității în învățământ a Scolii  Gimnaziale Helegiu pentru anul școlar 2022-2023

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
40

21.09.2022

28.09.2022

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pentru anul 2022 si modificarea listei de investiții

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
41

13.10.2022

 

Privind rectificarea bugetului pe anul 2022 si suplimentarea listei de investiții

Primar,

Ciprian Nicu Enea

 
42

13.10.2022

 

privind aprobarea depunerii proiectului
„ REABILITARE SCOALĂ SAT DRĂGUGEȘTI ,COMUNA HELEGIU, JUDEȚUL BACAU” in cadrul PNRR/Componenta 10-Fondul Local
a cheltuielilor legate de proiect și anexelor privind descrierea sumara a investititi si a notei de fundamentare

Primar,

Ciprian Nicu Enea

 
43

31.10.2022

07.11.2022

privind aprobarea P.U.Z.si R.L.U. aferent  pentru constructie ’’Centrala Electrica Eoliana Onesti se 85MW si racord la statia electrica Borzesti’’

1. Lista semnături

2. Memoriu

3. Regulament urbanism

U0.H încadrare

U1 existent Helegiu

U2 reglem. urbanism Helegiu

U3 reglem. retele Helegiu

U4 proprietate Helegiu

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
44

31.10.2022

07.11.2022

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
45

31.10.2022

07.11.2022

privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Helegiu la 30.09.2022

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
46

31.10.2022

07.11.2022

privind rectificarea bugetului pe anul 2022

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
47

22.11.2022

29.11.2022

Hotărâre 47 aprobare organigrama si stat de funcții

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
48

22.11.2022

29.11.2022

Hotarare 48 acord scoatere din circuit agricol terenuri care facobiectul PUZ centrala electrica eoliana

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
49

22.11.2022

29.11.2022

Hotarare 49 acces pe drumurile comunale

Stat de funcții noiembrie 2022

Organigrama noiembrie 2022

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
50

22.11.2022

29.11.2022

Hotarare 50 rectificare buget si modificare lista investiții

Lista investitii Anexa 2

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
51

12.12.2022

19.12.2022

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
52

12.12.2022

19.12.2022

privind rectificarea bugetului comunei Helegiu pentru 2022

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
53

12.12.2022

19.12.2022

privind acordarea unui mandat  special reprezentantului comunei Helegiu in  Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
54

12.12.2022

19.12.2022

privind aprobarea si servitutii de trecere si accesul pe teritoriul comunei Helegiu  a autovehiculelor  necesare implementarii  si functionarii Centralei electrice eoliene Onesti de 85 MW

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
55

12.12.2022

19.12.2022

privind aprobarea cuantumului si numarului burselor scolare pentru elevii inscrisi in unitatile de invatamant preuniversitar  din comuna Helegiu, judetul Bacau

Primar ,

Ciprian Nicu Enea

 
56

28.12.2022

19.12.2022

privind rectificarea bugetului pe anul 2022 si modificarea listei de investitii

Anexa 2 lista investitii

Primar ,

Ciprian Nicu Enea