Informații generale

Informații publice care se comunică din oficiu

 1. Actele normative care reglementeaza organizarea și funcționarea Primăriei comunei Helegiu
  1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;
  2. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
  5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;
  7. Legea 571/203, privind Codul fiscal MC;
  8. Legea 53/2003, Codul Muncii Rep.
 2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al Primăriei comunei Helegiu
  • Organigrama instituției – aprobată prin Hotărâre de Consiliul Local;
  • Regulamentul de organizare și funcționare – aprobat prin Hotărâre de Consiliul Local;
  • Programul de funcţionare:
   • de Luni pâna vineri , între orele: 08-16,00
  • Program de audiențe
   • Primar, dl Enea Nicu Ciprian: marti de la 9.30-15.00
   • Viceprimar, dl Drug Valeriu : joi de la 9.30-15.00
   • Secretar, d-na Mariana Spiridon : miercuri de la 9.30-15.00
   • Înscrieri se fac în fiecare luni, începând cu ora 9,30 la
   • Compariment Relatii cu Publicul
  • Persoană responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public: Badic Lavinia
 3. Coordonatele de contact
  • Denumire: Primăria comunei Helegiu
  • Sediul: loc. Helegiu comuna Helegiu, județul Bacau
  • Telefon: 0234.333000, Fax.0234.333420
  • E-mail primarhelegiu@yahoo.com
  • Site : helegiu.ro.

 

 

 1. L I STA documentelor de interes public produse si/sau  gestionate de Consiliul Local Helegiu /Primarul comunei Helegiu /aparatul de specialitate al primarului, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in condițiile art. 7 din Legea nr. 544/2001

 

 1. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului local Consiliul Local Helegiu   şi procesele-verbale ale sedintelor ordinare si extraordinare  ale Consiliul Local Helegiu (hotărârile Consiliului local care au caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor /instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);
 2. Minutele dezbaterilor publice;
 3. Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Helegiu  (dispozitiile primarului cu caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor /instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);
 4. Expunerile de motive, rapoartele de specialitate, referatele care stau la baza emiterii / adoptării actelor administrative cu caracter normativ;
 5. Rapoartele anuale întocmite conform Legii 52/2003privind transparenţa decizională şi  Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 6. Componenţa nominala a Consiliul Local Helegiu, inclusiv apartenenta politica si a  comisiilor de specialitate;
 7. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local, regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului, regulamentul de organizare si functionare al serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului local, regulamentul de ordine interioară;
 8. Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre consilierii locali ;
 9. Documente care conţin date statistice la nivelul unitatii administrative teritoriale;
 10. Raportul primarului  privind starea economico-sociala si de mediu  acomunei Helegiu ;
 11. Bugetul local de venituri si cheltuieli;
 12. Bilantul contabil;
 13. Contul de executiebugetara;
 14. Situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii;
 15. Publicaţiile de vânzare în cadrul procedurii de executare silită;
 16. Publicaţiile de căsătorie;
 17. Citaţiile trimise de instanţele judecătoreşti în cadrul procedurii de citare prin afişare;
 18. Declaraţiile de avere şi interese depuse conform Legii nr.176/2010;
 19. Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si aplica sanctiuni;
 20. Lista imputerniciţilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domeniile de activitate;
 21. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie ;
 22. Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/desfiintare (se pot consulta exclusiv la sediul Primariei, numai de cei care pot face dovada ca sunt directi interesati sau potential afectati de prevederile acestora);

 23 Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate;

 1. Nomenclatorul stradal ;
 2. Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;
 3. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, fisa de prezenta a beneficarilor ajutorului social;
 4. Documentaţii privind vanzarea/cumpararea, inchirierea, concesionarea, dare in folosinta gratuita a unor imobile din domeniul public/privat al comunei Helegiu;
 5. 28. Documentaţii de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică;
 6. Documente privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 7. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului local,  facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Relatii de colaborare sau parteneriat cu autorilatile publice din ţara si din strainatate,  infratirea cu alte comunitati din strainatate, programul vizitelor  bilaterale;
 9. Lista certificatelor de producator eliberate;

 33.Lista societatilor comerciale care functionaza in raza administrative a comunei Helegiu;

 34 . Caitele de sarcini care stau la baza organizarii si desfasurarii licitatiilor publice

 35.Lista achizitiilor publice,  servicii si lucrari

 1. Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul orasului;
 2. Documente privind relaţiile cu O.N.G-uri, programe si colaborari;
 3. Registrele agricole;

 L I STA

 documentelor care se excepteaza de la accesul liber al cetãţenilor

 1. Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă face parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii.
 2. Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii.
 3. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială , precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii.
 4. Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei  efectuate sau în curs de desfăşurare.

 6.Informaţiile privind proceduri judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces.

   7.Documentele cu caracter personal care insotesc hotararile Consiliului local si dispozitiile primarului ;

   8.Deliberarile Consiliului local in care, potrivit legii, s-a stabilit ca acestea sa nu fie publice, precum si documentele intocmite in aceste situatii ;

   9.Documentele de stare civila care privesc statutul civil al persoanei ( acte de nastere, de casatoriei, de deces, mentiunile referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte asemenea , cu exceptia situatiilor statistice, si a altor situatii reglementate de lege ;

 1. Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire ;
 2. Informaţiile a cãror publicitate prejudiciazã mãsurile de protecţie a tinerilor ; 
 3. Dosarele de audit public intern, conform prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 38/2003pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 22 din Legea 544/2001

(1)În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2)Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3)Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4)Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

 (5)Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

 

 1. Rapoart privind aplicarea Legii nr. 544/2001 în cadrul Primăriei comunei Helegiu
 2. Raport Legea 52 / 2003 pe anul 2013