Concurs pentru ocuparea POSTULUI VACANT DE MUNCITOR NECALIFICAT la COMPARTIMENTUL ALIMENTARE CU APA

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Primăria comunei Helegiu, judetul Bacau tel./fax:0234333000, 0234333420, site: www.helegiu.ro)

Organizează concurs pentru ocuparea POSTULUI VACANT DE  MUNCITOR NECALIFICAT la COMPARTIMENTUL ALIMENTARE CU APA – durată nedeterminată, normă întreagă in perioada 15.01.2018-17.01.2018

 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

 1. a) are cetăţenia română și domiciliul în România;
 2. b) are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale;
 3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicaleeliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un DOSAR DE CONCURS care va cuprinde următoarele documente:

 1. a) cererea de înscrierela concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;
 2. b) copia actului de identitatesau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilorşi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţăcare să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspunderecă nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoareeliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu menţiunea “apt pentru postul de îngrijitor”
 7. g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

-studii generale (şcoala generală de 8 clase)

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

– depunerea dosarelor se va face in perioada 19 DECEMNRIE 2017 -05 IANUARIE 2018 FEBRUARIE-03. martie 2017  la sediul primariei comunei Helegiu- secretariat

PROBA SCRISA (eliminatorie) in data de 15.01.2018 ORA10.00 la sediul primariei comunei Helegiu

– iNTERVIU in data de 17.01.2018 ORA 10.00 la sediul primariei comunei Helegiu

 

Bibliografia de concurs

 

 1.Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;( Atributiile  Consilului Local , Functionarea Consilului Local , Primarul  si Viceprimarul  si Institutiile , serviciile publice de interes local si aparatul de specialitate al primarului )

 

 1. Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice nr. 477 /2004,

3- Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare

 • Capitolul II , Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV- Obligatiile lucratorilor
 1. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

–  Cap.II, sectiunea 6 : Obligatiile administratorului, conducatorului

  institutiei, utilizatorului si salariatului.

 

 

Primar

Enea Nicu Ciprian