Anunt concurs pentru ocuparea functie de administrator public

     ’In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 – Primaria comunei Helegiu , judetul Bacau organizează în perioada  9-11.08.2016, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu, judeţul Bacău

Proba scrisa se desfasoara  in data de  09.08.2016, ora 10.00 , la sediul institutiei

Interviul se desfasoara in data de           11.08.2016,  ora 10.00 , la sediul institutiei

Interviul va consta în prezentarea şi susţinerea de către candidaţi a unui proiect de management privind asigurarea desfăşurării în condiţii de performanţă a activităţii curente şi de perspectivă a Primariei comunei Helegiu. 

Conditii de participare

 Criteriile generale pentru ocuparea postului de administrator public sunt:
a)
are cetăţenia română si domiciliul in Romania;

 1. b)  cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta de minimum 18 ani îndepliniţi;
 3. are capacitatea deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 5. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 7. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă.recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;

 Criteriile specifice pentru ocuparea postului de administrator public sunt:

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: juridic ,economic, administrativ

 1. b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 10 ani;
 2. experienţă în funcţii de conducere minim 7 ani;
 3. abilităţi, calităţi si aptitudini:
 • organizare şi coordonare;
 • analiză şi sinteză;
 • control şi identificare a deficienţelor;
 • planificare şi acţiune strategică;
 • rezolvarea eficientă a problemelor;
 • comunicare eficace oral şi în scris;
 • lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia;
 • bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general;
 • bune abilităţi în gestionarea resurselor umane;
 • capacitate de consiliere şi îndrumare;
 • abilităţi de mediere şi negociere
 • gestionarea eficientă a resurselor alocate;
 • Actele necesare pentru inscrierea la concurs precum si si bibliografía se afla afisate la sediul institutiei. Relatii suplimentare la tel 0234.333000’’

 

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Compartimentul resurse umane pana la adata de 28.07.2016 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate; 
 • curriculum vitae;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în administraţia publică si vechimea în funcţii de conducere;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă.
 • Declaratie ca nu a desfasurat activitati de politie politica
 • Declaratie ca in ultimii 7 ani anu afost destituit dintr.o functie publica sau nu i-a incetat contractulu individual de munca din motive disciplinare

 Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane.

 Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 8.00 – 16.00 la tel.0234.333000,

PRIMAR

 Enea Nicu Ciprian