Anunțuri Helegiu

ANUNT LEGEA NR.231/2018

In conformitate cu prevederile Legii nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, persoanele interesate pot depune pana la data de 06.12.2018, cereri pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane indreptatite, pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti.

Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciara, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrarii în cooperativa agricola de productie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de proba, inclusiv declaratii autentice de martori.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:
– Cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, personal sau prin mandatar. Când sunt mai mulţi moștenitori cererea se face în comun, fiind semnată de fiecare dintre ei;
– Copie acte de identitate;
– Copii după actele de stare civilă (certificate de: naștere, căsătorie, deces al autorului, în cazul moștenitorilor, certificat de moștenitor/calitate de moștenitor);
– Plan de amplasament și delimitare a imobilelor întocmit de către o persoană autorizată în lucrări topografice;
– Adeverință eliberată de Primăria comunei Helegiu conform registrelor agricole din perioada 1945 – decembrie 1989 din care să rezulte suprafața de teren deținută de petent în intravilanul localității precum și construcțiile înscrise;
– Acte de proprietate, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească, dacă există;
– Declaraţii autentice de martori;

– Alte acte concludente din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.Cererea, împreună cu actele prevăzute mai sus se depune la Primăria comunei Helegiu fie personal, fie prin poștă, pana la data de 06.12.2018.

În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original și câte o copie xerox, rămânând la  comisie numai copiile acestora.

Când cererea se transmite prin poștă, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant.

Relatii suplimentare se pot solicita la sediul Primariei comunei Helegiu judetul Bacau,  sau la  telefon: 0234.333000.

 

   PRIMAR,
Enea Nicu Ciprian